เกี่ยวกับเว็บสุรินทร์

 งานวิจัย
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.226.254.115
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 47
3.226.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
23.95.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 47
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ
รหัสลับ
ป้อนรหัสลับ

บริการพื้นที่เว็บโฮสติ้ง ราคาประหยัด บริการท่านด้วยความเต็มใจ
 งานวิจัย


 

หัวข้อวิจัย        การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ 

ผู้วิจัย             นางสาวสารภี  โสภา

ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา  2558  

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  4  ประการ  คือ  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  หลังเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กับเกณฑ์  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2558 หลังการเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะ

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการวิจัยโดยสร้างและหาประสิทธิภาพเกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100 และได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5  ท่านพิจารณาความเหมาะสมแล้วจึงนำไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ตำบลระเวียง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  18  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่  8  กุมภาพันธ์  2559 ถึงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่  13 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  พุทธศักราช  2553

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  1) เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกเรื่องการบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  จำนวน 14 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่ 0.37 - 0.70  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27- 0.67   ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.88   ใช้แบบแผนในการทดลองแบบ  One  Group  Pretest -  Posttest  Design  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10  ข้อ วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนด้วยค่าเฉลี่ย  (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)

 

ผลการวิจัยพบว่า

1) เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.12/83.15สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 

3)  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.61  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.58 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เว็บสุรินทร์ บริการจัดทำเว็บด้วย PHP_Nuke All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-11-26 (3227 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

เว็บสุรินทร์ดอตเน็ต บริการจัดทำเว็บไซต์และฝากพื้นที่แบบมืออาชีพ ราคาประหยัด ดูแลหลังการขาย ติดต่อ ครูอรุณ 090-250-1079